Polityka prywatności

DIAGONAL Cezary Świątkowski

ul. Janka Wiśniewskiego 26

81-335 Gdynia

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zbieramy dane dla oznaczonych i zgodnych z prawem celów, przetwarzamy w sposób zgodny z prawem. Dane są zbierane jedynie w stopniu adekwatnym i zgodnym z celami w jakim są przetwarzane.

Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych, w szczególności informacji dotyczących Państwa światopoglądu, wyznania, stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej, nie przetwarzany danych dotyczących dzieci.

Nie przekazujemy Państwa danych podmiotom do tego nie uprawnionym, a w szczególności nie sprzedajemy Państwa danych osobowych.

Podejmujemy wszelkie możliwe i adekwatne środki techniczne, organizacyjne i prawne, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danym.

 

Kto jest administratorem Państwa danych:

 

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest DIAGONAL Cezary Świątkowski z siedzibą w Gdynia, ul. Janka Wiśniewskiego 26 posiadająca NIP Nr: 5861118504 oraz REGON: 191427575 dalej zwana Administratorem)

 

Jak się z nami skontaktować:

Od dnia 25.05.2018 r. będzie możliwość skontaktowania się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem email : diagonal@diagonal.pl, lub   telefonicznie +48 58 5511360 lub listownie lub osobiście pod adresem siedziby : DIAGONAL ul. Janka Wiśniewskiego 23, 81-335 Gdynia.

 

Skąd posiadamy Państwa dane:

Otrzymaliśmy je od Państwa w związku z transakcjami i informacjami przekazywanymi na stronie tablicaszkolna.pl i jej wersjach językowych, transakcjami zawieranymi w siedzibie firmy oraz zamówieniami złożonymi zdalnie poprzez różne media na przykład poprzez e-mail, faks lub telefon. Zawierają one w szczególności imię i nazwisko, dane adresowe, adres wysyłkowy, numer telefonu, adres e-mail, NIP, ewentualnie inne podane przez Państwa dane.

W przypadku  gdy jesteście Państwo przedsiębiorcą prowadzącym indywidualną działalności gospodarczą  lub prowadzącym działalność w formie spółki cywilnej Państwa dane mogą również pochodzić lub być uzupełnione o dane z bazy danych CEIDG, bazy danych Wojewódzkich Urzędów Statystycznych lub bazy podmiotów gospodarczych Bisnode.

Dane zbierane automatycznie: Podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Państwa wizyty, np. Państwa adres IP, typ przeglądarki, typ urządzenia, rodzaj systemu operacyjnego, nazwa domeny,  Państwa aktywność na stronie – przeglądane podstrony, historia dokonywanych zakupów, wyszukiwane hasła itp.

 

Jak przetwarzamy dane i na jakiej podstawie prawnej:

Wszelkie zbierane przez nas dane przetwarzamy zgodnie z celem, w jakim zostały one zebrane oraz na podstawie właściwych przepisów prawa. Podstawą uprawniającą nas do przetwarzania Państwa  danych osobowych może być:

•   Państwa zgoda;

umowa zawarta pomiędzy Państwem i  DIAGONAL (którą jest także świadczenie usług drogą elektroniczną wskazanych w poszczególnych regulaminach Serwisów);

obowiązek prawny;

prawnie uzasadniony interes realizowany przez DIAGONAL  lub przez osobę trzecią.

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez DIAGONAL w szczególności:

1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub b) i lit. c) RODOw celu:

a) podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu na stronie www lub przekazywane bezpośrednio przez Państwa podczas zawierania umowy)

b) umożliwienia płatności drogą elektroniczną

c) potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres korespondencyjny lub poczty elektronicznej (e-mail)

d) obsługi Państwa próśb, żądań i zapytań

e) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

 

2) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu DIAGONAL lub na podstawie odrębnej zgody  [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a),  lit.  f) RODO] w celu:

a) marketingu produktów lub usług własnych, w tym ofert spersonalizowanych

b) organizowania i przeprowadzania akcji marketingowych

c) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, windykacji należności, postępowań sądowych

d) prowadzenia analiz sprzedaży produktów, analiz funkcjonalności, analiz  statystycznych, poprawy działania strony internetowej tablicaszkolna.pl

e) przechowywania danych w celach archiwalnych i zapewnienia bezpieczeństwa i rozliczalności

f) przekazywania Państwu informacji o proponowanych zmianach Regulaminu strony www.tablicaszkolna.pl, o zmianie adresu lub siedziby firmy,

g) analiz Państwa preferencji zakupowych, administrator może: (i) dostosować ofertę produktów lub informacje na stronie www.tablicaszkolna.pl i jej podstronach oraz wersjach językowych do indywidualnych Państwa potrzeb, czyli dokonywać tzw. personalizacji oferty.  W wymienionych powyżej celach Administrator będzie przetwarzał dane, również poprzez profilowanie, dotyczące: 1) historii Państwa zakupów 2) wyszukiwanych haseł oraz 3) aktywności i dokonywanych zakupach na stronie www.tablicaszkolna.pl  i jej wersjach językowych. Zbieramy również dane o połączeniu, jego unikalnym identyfikatorze i urządzeniu z jakiego się Państwo łączą z naszą stroną. Administrator nie będzie przetwarzać szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 RODO.

i) marketingu bezpośredniego produktów będących w ofercie firmy DIAGONAL

j) marketingu bezpośredniego opartego na Państwa preferencjach. Marketing bezpośredni, może być realizowany przez DIAGONAL za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. urządzeń służących do automatycznego inicjowania połączeń telefonicznych).

 

3) na podstawie Państwa zgody np. udzielonej na stronie tablicaszkolna.pl do zapisywania danych w plikach cookies przeglądarek.

 

Państwa prawa dotyczące danych osobowych:

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania

2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne

3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych

4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych

5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;

6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego

7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)

9) prawo do uzyskania interwencji  ze strony Administratora – poprzez kontakt z pracownikiem lub przedstawicielem Administratora  (kontakt  niezautomatyzowany)   , wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z Administratorem (adres i dane kontaktowe podane na wstępie) lub poprzez kontakt z DIAGONAL (adres podany na wstępie, prosimy o dopisek: „Ochrona danych osobowych”).

 

Czy podanie danych osobowych jest konieczne:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych usług elektronicznych, złożenia zamówienia i / lub zawarcia Umowy sprzedaży.

Wymagamy podania danych niezbędnych do zawarcia umowy tj. adresu e-mail, danych do wysyłki, ewentualnie nazwy firmy, numeru NIP. Istnieje możliwość zakupu na stronie www.tablicaszkolna.pl bez konieczności rejestracji oraz zakupu bezpośrednio w firmie bez konieczności podawania jakichkolwiek danych osobowych, jeśli zakup dotyczy osoby prywatnej i jest dokumentowany przez paragon fiskalny.

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

a) obsługi posprzedażowej (np. obsługi reklamacji)

b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących DIAGONAL

c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych, rachunkowych lub innych ustaw);

2) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych DIAGONAL na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;

3) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

4) dane mogą być przechowywane w celu zapobieganiu nadużyciom i oszustwom, dla potrzeb statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat i 6 m-cy od momentu zakończenia umowy lub zdarzenia powodującego konieczność ich przetwarzania. Po tym okresie i pod warunkiem braku obowiązku dalszego ich przechowywania Państwa dane osobowe w naszych zbiorach zostaną usunięte lub zanonimizowane.

 

Komu udostępniamy dane (podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu DIAGONAL:

 Państwa dane mogą być udostępniane naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom oraz następującym podmiotom , które na zlecenie Sprzedawcy : dostarczają i wspierając systemy teleinformatyczne Sprzedawcy  w celu obsługi  Sklepu internetowego ,  świadczą usługi kurierskie i usługi  dostawy produktów, świadczą usługę wysyłki SMS, newslettera,  świadczą usługi płatności on-line, innym  podmiotom świadczącym na rzecz Sprzedawcy  usługi informatyczne , rachunkowe , prawne i administracyjne związane z funkcjonowaniem i obsługą Sklepu internetowego, są to w szczególności następujące podmioty  - firmy pośredniczące w płatnościach (Przelewy24), firmy świadczące usługi telekomunikacyjne (Orange, Poczta Polska), banki, operatorzy pocztowi, firmy spedycyjne (GLS, Raben, DHL, DPD i inne) i kurierskie,  biura informacji gospodarczej, firmy windykacyjne, firmy archiwizujące dokumenty, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych, telekomunikacyjnych i serwisów internetowych), świadczące usługi marketingowe i wspierające (np.firma Dreamcommerce S.A.- system Shoper, firma Google Inc.,  firmy realizujące marketing na stronach www lub świadczące usługi SEO). Przekazanie Państwa danych osobowych osobom trzecim, o których mowa powyżej następuje na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych z tymi podmiotami przez Sprzedawcę.

 

 

Przekazywanie danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego:

Twoje dane osobowe, w szczególnych sytuacjach tj. związanych z współdziałaniem ze śwatowymi koncernami takimi jak Google Inc. Facebook, Twitter, mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W szczególności do firmy Google Inc., w tym systemów Google Analitics, Google Adwords, lub w przyszłości do Google LLC dane są przekazywane w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Mogą być również przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy firmom spedycyjnym, jeśli dostawa następuje poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Przetwarzanie automatyczne danych osobowych (w tym poprzez profilowanie) i w sposób w jaki to wpływa na Państwa prawa:

Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację. Profilowanie danych osobowych przez DIAGONAL polega na przetwarzaniu danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do celów statystycznych, do oceny, a w szczególności personalizacji oferty i w przyszłości wyglądu strony www, analiz lub prognozy osobistych preferencji zakupowych, obszaru zainteresowania produktami lub usługami. W celach analitycznych i statystycznych

 

Pliki cookies, wtyczki i inne technologie

Na stronach internetowych używamy plików cookies oraz innych technologii do rejestrowania informacji o stronach, podstronach odwiedzonych przez Państwa. Pliki cookies to małe porcje informacji w formie tekstowej zapisywane przez przeglądarkę. Są one kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego urządzenia i nie zawierają danych personalnych (imienia i nazwiska) użytkownika, tak więc użytkownik pozostaje anonimowy. Informacje cookies zapisuje i odczytuje serwer podczas korzystania ze strony www i są one niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania serwisu. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: dostosowania zawartości stron internetowych naszego serwisu do Państwa preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła. Serwis stosuje zarówno ciasteczka sesyjne, wykorzystywane tylko w trakcie sesji jak i stałe zapisywane na urządzeniu Użytkownika.
Ciasteczka mogą zostać usunięte z przeglądarki (najczęściej poprzez opcję usuń historię i zaznaczenie ciasteczek „cookies” za pomocą pola check box), można również zablokować w przeglądarce pobierania ciasteczek.

Zarządzanie plikami cookies w szczególności ich usuwanie, zablokowanie odbywa się w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowa instrukcja postępowania:

Internet Explorer https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Safari //support.apple.com/kb/PH5042

Firefox

https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

Opera //help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

 

Urządzenia mobilne:

Android https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Safari //support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

Windows Phone https://support.microsoft.com/en-us/help/11696/windows-phone-7

 

Termin „inne technologie” odnosi się do min. sygnałów nawigacyjnych w sieci web, pikseli oraz anonimowych tagów sieci reklamowych. Ponieważ reklamy i sygnały nawigacyjne sieci muszą być przekazywane do przeglądarki bezpośrednio z serwerów sieci reklamowych, sieci te mogą również wyświetlać, edytować lub wprowadzać własne pliki cookies tak, jakby użytkownik prosił o stronę internetową z ich witrynyPrzy użyciu systemu Google Analytics śledzimy ruch na swojej stronie internetowej. Aby wyłączyć śledzenie Państwa ruchów na naszej stronie internetowej, prosimy skorzystać z następującego systemu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Wtyczki społecznościowe: Informacje wspierające funkcje, zapewniające ważne informacje oraz treść zgodną z indywidualnymi potrzebami użytkownika, pochodzące z serwerów podmiotów prowadzących serwisy:

-      Facebook, który umieszcza na stronach swojego serwisu przyciski „Lubię to” i „Rekomenduj/Podziel się” powiązane z serwisem Facebook. W tym celu na odpowiednich stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Facebook. Używając przycisku „Lubię to” lub rekomendując obraz bądź sekcje strony, a także zamieszczając komentarz użytkownik loguje się do serwisu Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności Facebook, dostępne pod adresem: //pl-pl.facebook.com/help/cookies

-      Youtube, który umieszcza na stronach swojego serwisu klipy wideo udostępniane z serwisu YouTube. W tym celu na stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu YouTube. YouTube śledzi odtwarzanie klipów wideo zgodnie z zasadami ochrony prywatności, dostępnymi pod adresem: //www.google.com/intl/en/policies/privacy/

-      Twitter, który umieszcza na stronach swojego serwisu przyciski dodawania wpisów, które są powiązane z serwisem Twitter. W tym celu na stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Twitter. Dodając wpis, użytkownik loguje się w serwisie Twitter, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności dostępne pod adresem: https://twitter.com/privacy

- Pinterest – serwis społecznościowy przeznaczony do kolekcjonowania i porządkowania zebranych materiałów wizualnych, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności dostępne pod adresem: https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy

- Google+, serwis społecznościowy firmy Google Inc. który umieszcza na stronach swojego serwisu przyciski dodawania wpisów, które są powiązane z tym serwisem. W serwisie Google+ obowiązują zasady ochrony prywatności dostępne pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

 -  Salesmanago, który używając technologii API zbiera w szczególności dane dotyczące Państwa aktywności na stronie, w celu ogólnie pojętej personalizacji ofert. W Salesmanago obowiązują zasady ochrony prywatności dostępne pod adresem:  //pomoc.salesmanago.pl/monitorowanie-kontaktow-zasada-dzialania-i-zakres-zbieranych-informacji/

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 

Jednocześnie informujemy , że szczegółowe zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę, w tym określenie w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są  Państwa dane osobowe oraz  informacje , o których mowa w art. 13 RODO   - zostały zamieszczone  w Polityce Prywatności stanowiącej integralną część Regulaminu i   umieszczonej na stronie internetowej Sklepu Internetowego  pod adresem / w zakładce Regulamin.

 

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt telefoniczny lub przesłanie wiadomości e-mail na adres: diagonal@diagonal.pl

 

DIAGONAL

Gdynia, 25 maja 2018 r.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl