Regulamin sklepu

REGULAMIN

KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy Regulamin Sprzedaży nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumenta, wynikających 
z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, które nie mogą być zmienione ani uchylone w drodze umowy.

 

§ 1

1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.tablicaszkolna.pl (Serwis") przez konsumenta, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa (dalej również jako „Klient").

2. Serwis jest prowadzony przez: DIAGONAL meble szkolne z siedzibą w Gdyni, ul. Janka Wiśniewskiego 26, NIP 5861118504, e-mail: diagonal@diagonal.pl, nr tel.: +48 58 551 13 60 (dalej jako „eSklep") .

3. Serwis przeznaczony jest do użytku dla przedsiębiorstw, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jednostek gospodarki uspołecznionej. Aby w pełni korzystać z funkcjonalności Serwisu i dokonywać zakupów konieczna jest rejestracja w Serwisie - Klient dokonując rejestracji wyraźnie akceptuje zasady korzystania z Serwisu. Zabronione jest wprowadzanie do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.

4. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu korzystający powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi aktualna przeglądarka, np. Internet Explorer, Firefox lub Chrome, monitor o rozdzielczości minimum 1024x768, włączona obsługa Cookies i Java Script, zainstalowany program Adobe Acrobat Reader oraz aktywnym kontem poczty elektronicznej.

5. Serwis zapisuje na komputerze użytkownika pliki cookies (ciasteczka), używane do przechowywania w nich informacji dla potrzeb funkcjonalności - np. zapisywanie preferencji przeglądania. Celem jest ułatwienie przeglądania przy kolejnej wizycie w serwisie. Użytkownik sam decyduje o tym, które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (powszechnie używane: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari). Domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików cookies Serwisu.

6. Wszelkich informacji na temat Serwisu oraz załatwiania spraw związanych z Serwisem można uzyskać: telefon 58 5511360 oraz e-mail diagonal@diagonal.pl.

 

§ 2

1. Właściwości towarów opisane są w Informacji o produkcie który jest dostępny na stronie internetowej Serwisu oraz opisie danego produktu.

2. Wszystkie ceny w Serwisie podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz zawierają koszty przesyłki.

3.. Wszelkie promocje obejmujące Serwis nie łączą się z żadnymi innymi promocjami. Klient może według swojego wyboru skorzystać z jednej promocji, chyba, że regulamin określonej promocji wyraźnie przewiduje możliwość łącznego korzystania z kilku promocji.

 

§ 3

1. Dla złożenia zamówienia w Serwisie należy zalogować się, a następnie wypełnić wszystkie pola formularza zamówienia (dane zgodne ze stanem rzeczywistym) i przesłać formularz za pomocą Serwisu do eSklepu. Porady dotyczące zawierania transakcji znajdziesz w Załącznik nr 2.

2. eSklep poinformuje Klienta drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta, że jego zamówienie zostało złożone w eSklepie (potwierdzenie złożenia zamówienia).

Prosimy Klientów o zwrócenie uwagi, że jest to pierwsze z dwóch potwierdzeń, które Klient otrzyma drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, są niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży z eSklepem, a dopiero drugie (potwierdzenie przyjęcia zamówienia) oznacza zawarcie umowy, o czym mowa w § 4).

3. Zamówienie można składać całodobowo i jest ono ważne przez 7 dni, które liczone są w następujący sposób:

1) jeżeli pierwsze potwierdzenie zostanie przesłane Klientowi w dniu roboczym pomiędzy godz. 7.30 a godz. 15.30 zamówienie Klienta uważa się za złożone w tym samym dniu,

2) jeżeli pierwsze potwierdzenie zostanie przesłane Klientowi w innym czasie niż wskazane powyżej zamówienie Klienta uważa się za złożoną w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu przesłania mu potwierdzenia.

Dniem roboczym jest dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

§ 4

1. Zgodnie z przepisami prawa do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą złożenia zgodnych oświadczeń woli przez obie strony, to jest: skutecznego złożenia zamówienia przez Klienta oraz potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez eSklep.

2. Przyjęcie zamówienia przez eSklep następuje poprzez przesłanie Klientowi, drogą elektroniczną na trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta, potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

 

§ 5

1. eSklep informuje, że każda sprzedaż promocyjna obejmuje wyłącznie ograniczoną liczbę towarów i że realizacja zamówień następuje według kolejności ich złożenia, do wyczerpania się zapasów towarów objętych tą formą sprzedaży promocyjnej.

2. Klient może wprowadzić zmiany w złożonym zamówieniu lub cofnąć złożone zamówienie wysyłając powiadomienie drogą elektroniczną - diagonal@diagonal.pl - lub przy użyciu telefonu na numer eSklepu (58 5511360) do chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia przez eSklep zgodnie z ust. 3.

3. eSklep rozpoczyna realizację zamówienia jednocześnie z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia:

1) w odniesieniu do innych towarów niż aktualnie dostępne, zamawiając towar u producenta lub przystępując do jego produkcji.

 

§ 6

1. eSklep zrealizuje zamówienie w terminie podanym dla danego towaru w Serwisie, liczonym w dniach roboczych. Termin ten należy powiększyć o czas dostawy, liczony od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Jeżeli Klient złożył jednocześnie kilka zamówień na towary o różnym czasie wykonania, zostaną one wysłane łącznie po skompletowaniu całości to jest po upływie czasu najdłuższego z podanych.

2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do każdego sprzedanego towaru wystawiany jest wymagany przez te przepisy właściwy dokument - faktura VAT.

 

§ 7

1. Klient wybiera jeden ze sposobów uiszczenia ceny za zamówione towary:

a. przy składaniu zamówienia - poprzez wykorzystanie form płatności wskazanych w Serwisie bezpośrednio przez eSklep lub podmiot działający na zlecenie eSklepu albo

b. przelewem na rachunek bankowy eSklepu

2. W sytuacji gdy przyjęcie zamówienia nie zostanie potwierdzone przez eSklep dokonana przez Klienta płatność zostanie Klientowi zwrócona w całości przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Klienta użyty przy dokonaniu płatności, w szczególności zwrot może mieć miejsce na rachunek bankowy, z którego płatność nastąpiła.§ 8

1. Dostawy towarów zamówione w eSklepie dokonywane są przez przewoźnika prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie doręczania przesyłek, zgodnie z Regulaminem przewoźnika zawierającym m.in. terminy, koszty i sposób dostaw. Regulaminy przewoźników, z usług których korzysta eSklep są dostępne tutaj (Scenker) i tutaj (Pekaes Transport).

2. Zwracamy uwagę Klientów, że przesyłki wartościowe np. z zawartością taką jak asortyment Serwisu narażone są na utratę, a obowiązujące przepisy nakładają obowiązki także na odbierającego przesyłkę.

3. Zalecamy Klientom sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. Zgodnie z przepisami Klient ma prawo otworzyć paczkę i sprawdzić czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem oraz czy towar nie jest uszkodzony.

5. Prosimy Klientów, aby w przypadku stwierdzenia innego niż opisany powyżej opakowania przesyłki, jego uszkodzeń lub jakiejkolwiek niezgodności z zamówieniem nie dokonywali odbioru przesyłki i jak najszybciej skontaktowali się z eSklepem.

 

§ 9

1. Zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), konsument który zawarł umowę na odległość może w terminie czternastu (14) dni od dnia objęcia zakupionej rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając eSklepowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie na adres pocztowy lub elektroniczny eSklepu wskazany w § 1 pkt 2 powyżej, oświadczenia przed jego upływem.

2. eSklep w wykonaniu ciążącego na nim obowiązku zwraca uwagę na treść art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta, zgodnie z którym prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Przykładem takich rzeczy mogą być produkty wykonane na indywidualne zamówienie, produkty spersonalizowane.

3. Dla skorzystania z prawa odstąpienia od umowy konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu lub złożyć to oświadczenie w każdy inny zgodny z przepisami prawa sposób.

4. Klient w związku ze skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do eSklepu.

 

§ 10

1. eSklep realizując zamówienia zobowiązuje się dostarczać towary wolne od wad.

2. Klient ma prawo składać reklamacje, w przypadkach wskazanych w obowiązujących przepisach prawa (rękojmia) lub udzielonej gwarancji. Wybór odnośnie tego czy Klient korzysta z rękojmi lub z gwarancji należy do Klienta.

3. Reklamacje towarów można złożyć w każdy sposób dopuszczalny przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, np. poprzez przesłanie reklamacji na piśmie drogą pocztową na ww. adres pocztowy eSklepu

4. Przykładowe formularze reklamacji zostały zamieszczone w Zgłoszenie reklamacyjne. Klient może złożyć reklamację towaru bez wykorzystywania przykładowych formularzy reklamacji.

5. Przypominamy o dołączeniu do reklamacji potwierdzenia zakupu towaru oraz że bez zapoznania się z reklamowanym towarem nie jest możliwe rozpatrzenie złożonej reklamacji przez eSklep.

6. Reklamacje ilościowe zakupionego towaru będą uwzględniane pod warunkiem ich złożenia w ciągu 3 dni od dostawy.

7. eSklep zapewnia możliwość odbioru reklamowanego towaru od Klienta przez przewoźnika wskazanego przez eSklep pod adresem podanym przez Klienta, w terminie trzech dni roboczych, wyłączając dzień zgłoszenia, licząc od zgłoszenia w eSklepie przez Klienta potrzeby wysłania Towaru. eSklep nie zobowiązuje Klienta do korzystania przewoźnika wskazanego przez eSklep.

 

§ 11

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klienta w związku z wysłaniem zamówienia, na potrzeby zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, jest DIAGONAL meble szkolne, z siedzibą w Gdyni (81-335) przy ul. Janka Wiśniewskiego nr 26.

2. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i aktualizowania. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wysłania zamówienia oraz zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Dane osobowe Klienta są przetwarzane na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 poz. 1182 ze zm.), w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży oraz mogą być udostępniane DIAGONAL meble szkolne, ul. Janka Wiśniewskiego 26, 81-335 Gdynia w celu wykonania umowy sprzedaży, w tym w celu ewidencji sprzedaży i kontaktu z kupującym na potrzeby wykonania umowy oraz ewentualnie innym podmiotom w celu wykonania umowy, tzn. podmiotom świadczącym na rzecz DIAGONAL meble szkolne, ul. Janka Wiśniewskiego 26, 81-335 Gdynia usługi w zakresie windykacji i dochodzenia należności związanych z umową.

3. Klient, na etapie rejestrowana konta w Serwisie lub wysłania zamówienia poprzez Serwis, może udzielić DIAGONAL meble szkolne dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych (która może być w każdym czasie odwołana poprzez złożenie oświadczenia) w celu:

a) prowadzenia badań opinii publicznej, promocji i konkursów przez DIAGONAL meble szkolne , a także na ich udostępnianie przez tę spółkę podmiotom realizujących wyżej wymienione zadania na jej rzecz;

b) otrzymywania od DIAGONAL meble szkolne informacji handlowych (w tym Newslettera z aktualnymi informacjami o produktach możliwych do zamówienia w eSklepie) w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422 ze zm.);

c) otrzymywania od DIAGONAL meble szkolne . zawiadomień związanych z wykonywaniem umowy w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422 ze zm.).

 

§ 12

1. Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim Klientom w siedzibie eSklepu oraz na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.sklepdlaszkol.pl

2. Sprzedaż towarów w Serwisie, a także posprzedażowa obsługa Klienta, odbywa się na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121 ze zmianami) oraz ustawy z dnia. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

3.. W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl